logo_w

Cyfarwyddyd Ymarfer 21 – Defnyddio ffurflenni trosglwyddo ar gyfer trafodion cymhlethach

Diweddarwyd: Chwefror 2011

Diweddariad

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn disodli argraffiad Ionawr 2010. Newidiwyd adran 6.1 o ganlyniad i gyhoeddi Cyfarwyddyd Ymarfer 73 - Datganiadau o wirionedd.

Cwmpas y cyfarwyddyd hwn

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar baratoi a llenwi'r ffurflenni trosglwyddo yn Atodlen 1, Rheolau Cofrestru Tir 2003 ar gyfer trafodion cymhlethach. Mae'n cwmpasu ffurflenni TR1, TR2, TR5, TP1 a TP2 yn benodol. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch 'chi' felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

1 Cwestiynau cyffredinol all godi wrth lenwi ffurflenni trosglwyddo

1.1 Oes rhaid i mi ddefnyddio mwy nag un ffurflen?

Gallwch ddefnyddio ffurflen drosglwyddo unigol ar gyfer:

 • trosglwyddo amryw deitlau (gan gynnwys teitlau rhannol, os oes rhai)

 • teitlau rhydd-ddaliol a phrydlesol

 • eiddo cofrestredig a digofrestredig

 • gwerthiant ac iswerthiant a gwblhawyd ar yr un pryd (gweler adran 2 Gwerthiannau ac iswerthiannau)

 • trosglwyddo ar benodi ail ymddiriedolwr a gwerthiant gan yr ymddiriedolwyr. Cewch hefyd, os dymunwch, ddefnyddio ffurflenni trosglwyddo ar wahân (gweler adran 6 Trafodion yn cynnwys ymddiriedolwyr).

Defnyddiwch ffurflenni trosglwyddo ar wahân ar gyfer:

 • cyfnewid (gweler adran 3 Cyfnewidiau)

 • trosglwyddiadau i wahanol bobl (gweler adran 4 Trosglwyddiadau i wahanol bobl)

 • trosglwyddiadau eiddo mewn perchnogaeth gofrestredig wahanol i brynwr cyffredin (gweler adran 5 Trosglwyddiadau eiddo mewn perchnogaeth wahanol).

1.2 Pa ffurflen drosglwyddo dylwn i ei defnyddio?

Sefyllfa

Ffurflen drosglwyddo

Ffurflen(ni) cais

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn ddigofrestredig.

Os yw'r trosglwyddo:

 • yn eiddo cyfan yn nheitl y trosglwyddwr, defnyddiwch ffurflen TR

 • yn neu'n cynnwys rhan yn unig o'r eiddo yn nheitl y trosglwyddwr, defnyddiwch ffurflen TP.

DS: Gallwch ddefnyddio unrhyw ffurf ar drawsgludiad sy'n cydymffurfio â Deddf Cyfraith Eiddo 1925 yn lle ffurflen drosglwyddo.

Defnyddiwch ffurflen FR1, gyda ffurflen DL yn ddyblyg.

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn cynnwys un teitl cofrestredig cyfan neu fwy.

Defnyddiwch ffurflen TR.

Defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'cyfan'.

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn cynnwys rhan o un teitl cofrestredig neu fwy.

Defnyddiwch ffurflen TP.

DS: Os yw'r trosglwyddiad o eiddo cyfan mewn trosglwyddiad blaenorol, prydles, arwystl neu fudd arall sy'n gallu cael cofrestriad cyntaf defnyddiwch ffurflen TR yn hytrach na ffurflen TP.

Defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'rhan'.

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn cynnwys:

 • un teitl cofrestredig cyfan neu fwy a

 • rhan o un teitl cofrestredig neu fwy.

Defnyddiwch ffurflen TP, ond gweler DS isod.

O ran ffurflenni TP1 a TP2, nodwch ym mhanel 2 a yw'r teitlau cyfan yn cael eu trosglwyddo neu ran, ee CB123 (cyfan), CB345 (rhan).

DS: Os yw'r trosglwyddiad o eiddo cyfan mewn trosglwyddiad blaenorol, prydles, arwystl neu fudd arall sy'n gallu cael cofrestriad cyntaf defnyddiwch ffurflen TR yn hytrach na ffurflen TP.

Defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'rhan'.

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn cynnwys:

 • un teitl cofrestredig cyfan neu fwy a

 • thir digofrestredig.

Defnyddiwch ffurflenni TR2 neu TP2 ar gyfer trosglwyddiad gan arwystlai. Ar gyfer trosglwyddiadau eraill, mae'n haws defnyddio ffurflen TR5.

Ar gyfer y teitl(au) cofrestredig defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'cyfan'.

Ar gyfer yr eiddo digofrestredig defnyddiwch ffurflen FR1, gyda ffurflen DL yn ddyblyg.

Mae'r trosglwyddiad yn cynnwys:

 • rhan o un teitl cofrestredig neu fwy ac

 • eiddo digofrestredig.


Defnyddiwch TP1, TP2 neu TR5.

Ar gyfer y teitl(au) cofrestredig defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'rhan'.

Ar gyfer yr eiddo digofrestredig defnyddiwch ffurflen FR1, gyda ffurflen DL yn ddyblyg.

Mae'r eiddo a drosglwyddwyd yn cynnwys:

 • un teitl cofrestredig cyfan neu fwy a

 • rhan o un teitl cofrestredig neu fwy ac

 • eiddo digofrestredig.

Defnyddiwch TP1, TP2 neu TR5.

O ran ffurflenni TP1 a TP2, nodwch ym mhanel 2 a yw'r teitlau cyfan yn cael eu trosglwyddo neu ran, ee CB123 (cyfan), CB345 (rhan).

Ar gyfer y teitl(au) cofrestredig defnyddiwch ffurflen AP1, a llenwch banel 3 fel 'rhan'.

Ar gyfer yr eiddo digofrestredig defnyddiwch ffurflen FR1, gyda ffurflen DL yn ddyblyg.

1.3 Oes rhaid i mi ddefnyddio'r ffurflenni argraffedig?

Nac oes ond, os byddwch yn atgynhyrchu'r ffurflen mewn dull electronig, rhaid i chi naill ai ddefnyddio pecyn ffurflenni masnachol neu eu llwytho i lawr o'n gwefan.

Rhaid argraffu eich ffurflenni trosglwyddo ar bapur gwydn maint A4 a rhaid eu hatgynhyrchu yn ôl gofynion rheol 210, Rheolau Cofrestru Tir 2003. Mae hyn yn dangos y gofynion o ran geiriad, cynllun, llinellau, ffont a maint pwynt y ffurflen. Fodd bynnag, wrth baratoi'r ffurflenni ar eich CP neu brosesydd geiriau, mae rheol 211, Rheolau Cofrestru Tir 2003 yn gadael i chi:

 • newid dyfnder y paneli

 • rhannu panel ar doriad tudalen

 • gadael allan nodiadau ymylol, tystysgrifau a datganiadau amherthnasol, paneli fyddai'n cynnwys dim ond rhif a phennawd y panel os oes un (ond peidiwch ag ailrifo paneli dilynol), blychau 'X' mewn panel darpariaethau ychwanegol a'r llinellau fertigol sy'n diffinio ochr chwith ac ochr dde unrhyw banel

 • newid unigol yn lluosog ac i'r gwrthwyneb

 • ychwanegu at, newid ac ail-leoli isbenawdau yn y panel darpariaethau ychwanegol

 • newid 'trosglwyddwr' yn 'gwerthwr' a 'trosglwyddai' yn 'prynwr' mewn trosglwyddiad trwy werthu. (Cofiwch ddefnyddio 'gwerthwr' a 'prynwr' drwy'r cyfan, hynny yw, ym mhenawdau'r paneli, testun y ffurflen ei hun (gan gynnwys y panel trosglwyddo) a'ch testun eich hun.)

1.4 Oes rhaid i mi ddefnyddio blychau 'X'?

Nac oes. Os yw eich meddalwedd yn caniatáu, gallwch ddewis yr un priodol a hepgor y gweddill.

1.5 Pwy ddylwn i ei ddangos fel y trosglwyddwr neu drosglwyddwyr?

Ffurflenni TR1, TR5, TP1

Os yw'r eiddo wedi ei gofrestru, rhowch y perchnogion cofrestredig presennol neu, os bu trosglwyddiad ers diweddaru'r gofrestr ddiwethaf, y rhai sydd â hawl i'w cofrestru fel perchnogion. Os yw heb ei gofrestru, rhowch berchnogion presennol yr ystad. Mae ychydig o ddarpariaethau statudol yn rhoi pŵer gwerthu i rywun heblaw perchennog neu arwystlai.

Ffurflenni TR2 a TP2

Rhowch yr arwystlai sy'n ymarfer ei bŵer gwerthu.

1.6 Sut mae cyflwyno parti ychwanegol?

Gallwch roi enw, cyfeiriad a manylion eraill partïon eraill yn y panel 'darpariaethau ychwanegol'. Os oes mwy nag un cyfeiriad at y parti, defnyddiwch derm disgrifiadol fel 'yr is-werthwr'. Mewn rhai achosion bydd y parti yn cyflawni'r trosglwyddiad, felly bydd yn ymddangos eto yn y panel cyflawni.

1.7 Gaf i newid y panel trosglwyddo?

Ar ffurflenni argraffedig rhaid gadael y geiriau gweithredol yn y panel trosglwyddo yn union fel y maent:

'Mae'r trosglwyddwr yn trosglwyddo'r eiddo i'r trosglwyddai.' Os byddwch yn paratoi'r trosglwyddiad mewn dull electronig gallwch newid y naill neu'r ddwy ochr i'r lluosog: 'Mae'r trosglwyddwr/trosglwyddwyr yn trosglwyddo'r eiddo i'r trosglwyddai/trosglwyddeion'. Os yw'n drosglwyddiad trwy werthu gallwch roi 'gwerthwr/gwerthwyr' yn lle 'trosglwyddwr/trosglwyddwyr' a 'prynwr/prynwyr' yn lle 'trosglwyddai/trosglwyddeion' – gweler adran 1.3 Oes rhaid i mi ddefnyddio'r ffurflenni argraffedig?

1.8 Rwy'n hoffi diffinio'r termau a ddefnyddiaf. Ymhle ddylwn i wneud hyn?

Yn y panel 'darpariaethau ychwanegol'. Peidiwch ag ailddiffinio termau a ddefnyddir yn y panel trosglwyddo gan y gall hyn newid effaith y geiriau gweithredol.

1.9 Sut mae cwblhau trosglwyddiad o eiddo digofrestredig?

Llenwch y ffurflen fel y byddech gydag eiddo cofrestredig ond:

 • gadewch banel rhif y teitl yn wag

 • yn y panel eiddo cynhwyswch ddisgrifiad a rhowch gynllun lle bo ei angen sy'n ddigon da i alluogi nodi'r eiddo yn llawn ar fap yr Arolwg Ordnans. Os yw'r trosglwyddiad o deitl cyfan y trosglwyddwr cewch gynnwys cyfeiriad at y weithred olaf oedd yn cynnwys disgrifiad o'r fath

 • os yw'r trosglwyddwr yn rhoi gwarant teitl, cyfeiriwch yn y panel darpariaethau ychwanegol at unrhyw lyffetheiriau sydd ar yr eiddo wrth ei drosglwyddo, fel hawddfreintiau neu gyfamodau cyfyngu.

Gallwch wrth gwrs ddefnyddio trawsgludiad yn lle trosglwyddiad os bydd yn well gennych.

1.10 Beth mae gwneud os nad yw'r dderbynneb argraffedig yn briodol?

Os nad oes unrhyw gydnabyddiaeth am y trosglwyddiad, dewiswch yr ail ddewis yn y panel 'cydnabyddiaeth'. Os oes cydnabyddiaeth ond na chaiff unrhyw arian ei dalu na dim o werth arian yn newid dwylo, er enghraifft, bod y trosglwyddiad er mwyn rhyddhau dyled, anwybyddwch y panel 'cydnabyddiaeth' yn gyfan gwbl. Fel arall, dewiswch y trydydd dewis a llenwi'r gofod testun rhydd fel bo angen. Er enghraifft:

 • arian prynu wedi'i gymhwyso yn ôl cyfarwyddyd y trosglwyddwyr – 'Mae'r trosglwyddwyr wedi cyfarwyddo'r trosglwyddai i gymhwyso pris prynu'r eiddo, sef swm o ..., tuag at .....'

 • arian prynu wedi ei dalu i drydydd parti – 'mae AB a CD wedi derbyn oddi wrth y trosglwyddeion am yr eiddo'r swm o ...'

 • arian prynu wedi ei dalu gan drydydd parti – 'mae'r trosglwyddwr wedi derbyn oddi wrth EF am yr eiddo'r swm o ...'.

1.11 Beth yw eich gofynion o ran cyflawni?

Dylech ddefnyddio'r ffurfiau cyflawni yn Atodlen 9, Rheolau Cofrestru Tir 2003 lle byddant yn berthnasol neu mae modd eu haddasu. Gallwch ddod o hyd i ffurfiau cyflawni eraill yng Nghyfarwyddyd Ymarfer 8 – Cyflawni gweithredoedd, sydd ar gael yn ddi-dâl o unrhyw un o swyddfeydd y Gofrestrfa Tir neu i'w lwytho i lawr o'n gwefan. Dylech sicrhau bod pob parti angenrheidiol yn cyflawni'r trosglwyddiad. Lle bydd y trosglwyddwr neu drosglwyddwyr yn cyflawni trosglwyddiad, yn gyffredinol ni fyddwn yn ei ddychwelyd i'w gyflawni gan bartïon eraill. 

2 Gwerthiannau ac iswerthiannau

Os byddwch am ddefnyddio un ffurflen drosglwyddo ar gyfer gwerthiant ac iswerthiant:

 • rhowch y gwerthwr/perchennog cofrestredig fel y trosglwyddwr – gweler adran 1.5 Pwy ddylwn i ei ddangos fel y trosglwyddwr neu drosglwyddwyr?

 • rhowch yr is-brynwr fel y trosglwyddai

 • enwch yr is-werthwr yn y panel 'darpariaethau ychwanegol', er enghraifft: 'Yr is-werthwr yw (enw a rhif cofrestredig y cwmni, os oes un)'

 • yn y panel 'cydnabyddiaeth', dewiswch y trydydd dewis a rhowch y dderbynneb a fynnwch, er enghraifft: 'Mae'r trosglwyddwr wedi derbyn oddi wrth yr is-werthwr am yr eiddo'r swm o ... ac mae'r is-werthwr wedi derbyn oddi wrth y trosglwyddai am yr eiddo'r swm o ...'

 • yn y panel 'gwarant teitl', dewiswch warant y teitl, os oes un, sydd i'w rhoi gan y trosglwyddwr ac ychwanegwch unrhyw addasiadau angenrheidiol at y warant honno

 • os yw'r is-werthwr hefyd i roi gwarant teitl, cynhwyswch hi yn y panel darpariaethau ychwanegol, er enghraifft: 'Ymhlyg yn y trosglwyddiad hwn mae'r cyfamodau fyddai ymhlyg mewn trosglwyddiad o'r eiddo gan yr is-werthwr a wnaeth y trosglwyddai gyda gwarant teitl [llawn] [cyfyngedig]'

 • peidiwch â cheisio cynnwys geiriau trosglwyddo oddi wrth yr is-werthwr i'r trosglwyddai. Os dymunwch weithredu trosglwyddiad o'r fath bydd angen i chi ddefnyddio dau drosglwyddiad ar wahân – un oddi wrth y gwerthwr i'r is-werthwr a'r llall oddi wrth yr is-werthwr i'r prynwr.

3 Cyfnewidiau

Os yw'r trosglwyddiad yn gyfnewid, rhaid i chi ddefnyddio ffurflen drosglwyddo ar wahân ar gyfer pob rhan o'r cyfnewid. Llenwch y paneli derbyn a darpariaethau ychwanegol fel a ganlyn.

 • Os yw'r trosglwyddai yn talu arian cydraddoldeb, dewiswch y trydydd dewis yn y panel derbynneb a rhowch y dderbynneb a fynnwch, er enghraifft: 'Mae'r trosglwyddwr wedi derbyn arian cydraddoldeb oddi wrth y trosglwyddai o ...'.

 • Os nad yw'r trosglwyddai yn talu arian cydraddoldeb, anwybyddwch y panel derbynneb.

 • Rhowch yn y panel 'darpariaethau ychwanegol': 'Gwneir y trosglwyddiad hwn mewn cydnabyddiaeth am drosglwyddiad (neu drawsgludiad, neu fel y bo'n briodol) dyddiedig heddiw, [os yw'n berthnasol ac o'r swm a nodwyd uchod a dalwyd er mwyn cyfnewid yn gyfartal]'.

Sylwch y bydd treth tir toll stamp, fel arfer, yn daladwy ar werth ar y farchnad pob eiddo a gafwyd trwy gyfnewid (oni bai fod rhyddhad) a rhaid i chi gyflwyno dychweleb trafodiad tir i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CATHEM).

4 Trosglwyddiadau i wahanol bobl

Nid oes modd cyfuno amryw drosglwyddiadau ar un ffurflen. Os yw'r eiddo a drosglwyddwyd i fod ym meddiant gwahanol bobl fel aelodau consortiwm o ddatblygwyr, dylid ei drosglwyddo'n gyntaf i'r consortiwm ar y cyd (neu i ymddiriedolwyr ar ei ran) ac yna ei rannu trwy drosglwyddiadau ar wahân i bob aelod. Ni fydd y budd sy'n cael ei ddal gan bob prynwr cyn rhannu yn cyfrif fel cydnabyddiaeth drethadwy at ddiben treth tir toll stamp.

Fel arall, mae modd dosrannu'r gydnabyddiaeth fel y gall fod trosglwyddiadau ar wahân i bob aelod.

Os oes croes-hawddfreintiau gallant naill ai gael eu rhoi a'u neilltuo yn y trosglwyddiadau rhannu neu gael eu creu trwy weithred grant cilyddol. Fel arfer, bydd gweithred o'r fath yn rhydd o dreth tir toll stamp dan Atodlen 3, paragraff 1, Deddf Cyllid 2003.

5 Trosglwyddiadau eiddo mewn perchnogaeth wahanol

Dyluniwyd y ffurflenni trosglwyddo i drosglwyddo eiddo mewn perchnogaeth gyffredin. Os yw'r gwahanol eiddo ym meddiant gwahanol berchnogion gall hyn achosi anawsterau o ran adnabod pa elfennau o'r trosglwyddiad sy'n berthnasol i bob trosglwyddwr ac wrth sicrhau bod ffïoedd a threth tir toll stamp wedi cael eu talu'n gywir. I osgoi hyn dylid defnyddio ffurflen drosglwyddo ar wahân.

6 Trafodion yn cynnwys ymddiriedolwyr

6.1 Sut mae delio â gwerthiant pan fo cyfyngiad Ffurf A ar warediadau gan unig berchennog ar y gofrestr a dim ond un perchennog?

Gall yr unig berchennog drosglwyddo'n uniongyrchol i'r prynwr naill ai:

 • os daeth yr ymddiried o dir dan warchodaeth y cyfyngiad i ben (bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r teitl ecwitïol, fel arfer mewn datganiad statudol neu ddatganiad o wirionedd (gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 73 - Datganiadau o wirionedd ar gyfer hyn)

 • os yw'r perchennog yn gorfforaeth ymddiried.

Fel arall bydd rhaid penodi ymddiriedolwr newydd. Gallwch ddefnyddio naill ai trosglwyddiad unigol neu ddau drosglwyddiad ar wahân i'r diben hwn, fel y bo'n briodol i'ch amgylchiadau.

6.2 Defnyddio un trosglwyddiad

Dylech gwblhau trosglwyddiad unigol fel a ganlyn.

 • Rhowch unig berchennog A ac ymddiriedolwr newydd B yn y panel 'trosglwyddwr'.

 • Rhowch benodiad B fel ymddiriedolwr newydd yn y panel 'darpariaethau ychwanegol'. Geiriau penodiad addas yw: 'Fel bod y trosglwyddwr yn gallu rhoi derbynneb dda am y pris prynu, mae [A] wrth ymarfer [ei bŵer][ei phŵer] statudol yn penodi [B] i fod yn ymddiriedolwr yr eiddo gydag [A] yn lle [yr ymddiriedolwr blaenorol]'.

 • Rhowch brynwr C yn y panel 'trosglwyddai'.

6.3 Defnyddio dau drosglwyddiad

Dylech gwblhau trosglwyddiadau ar wahân trwy benodi'r ymddiriedolwr newydd yn y cyntaf ac yna cwblhau'r gwerthiant i'r prynwr yn yr ail fel a ganlyn.

Y trosglwyddiad cyntaf

 • Rhowch unig berchennog A yn y panel 'trosglwyddwr'.

 • Rhowch berchennog A ac ymddiriedolwr B yn y panel 'trosglwyddai'.

 • Yn y panel 'cydnabyddiaeth', dewiswch yr ail ddewis.

 • Yn y panel 'datganiad o ymddiried', dylech gwblhau'r trydydd dewis trwy ychwanegu 'ar yr ymddiriedau presennol' neu eiriau tebyg.

Yr ail drosglwyddiad

Dylai A a B gyflawni'r trosglwyddiad trwy werthu i brynwr C yn y ffordd arferol. Yn y ddau achos, pan fydd y trosglwyddiad trwy werthu wedi ei gofrestru bydd y cyfyngiad Ffurf A presennol yn cael ei ddileu.

7 Trosglwyddiad ag arwystl arno

 • Yn y panel 'cydnabyddiaeth' dewiswch y dewis cyntaf, os oes cydnabyddiaeth yn cael ei rhoi; fel arall anwybyddwch y panel cydnabyddiaeth yn gyfan gwbl.

 • Os yw'r arwystlai yn ymuno yn y trosglwyddo i ryddhau rhywun o ymrwymiad, rhowch y rhyddhad yn y panel 'darpariaethau ychwanegol'.

 • Os oes rhywun yn mynd i gyfamod yn ymwneud â'r arwystl, rhowch ef yn y panel 'darpariaethau ychwanegol'.

 • Nid yw treth tir toll stamp yn daladwy pan nad oes cydnabyddiaeth drethadwy am y trosglwyddiad (Atodlen 3, paragraff 1, Deddf Cyllid 2003). Yn achos trosglwyddiad ag arwystl arno (hyd yn oed os yw'r trosglwyddo trwy rodd) neu os trosglwyddwyd eiddo am ddim gwerth a bod rhyddhad cysylltiedig, byddai CATHEM yn gweld hyn fel y prynwr yn ysgwyddo dyled bresennol (Atodlen 4, paragraff 8, Deddf Cyllid 2003) a gall treth tir toll stamp fod yn daladwy.

 • Os dymunwch, cewch ddatgan yn y panel 'darpariaethau ychwanegol': 'Mae'r trosglwyddiad hwn yn cael ei wneud yn amodol ar arwystl dyddiedig ... o blaid ...'.

 • Ar ffurflen AP1, disgrifiwch y trosglwyddiad fel 'trosglwyddo ecwiti' i gynorthwyo staff y Gofrestrfa Tir.

8 Trosglwyddo cyfran

Beth mae gwneud os mai dim ond cyfran o'r eiddo sy'n newid dwylo?

Cewch weithredu neilltuad y gyfran a throsglwyddiad dilynol yr ystad gyfreithiol trwy offerynnau ar wahân. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio trosglwyddiad y Gofrestrfa Tir i weithredu'r trafodiad cyfan os dymunwch.

 • Os yw arian yn newid dwylo, dewiswch yr ail ddewis yn y panel 'cydnabyddiaeth' a rhowch dderbynneb addas, er enghraifft: 'Mae'r trosglwyddwr/trosglwyddwyr (neu rhowch enw(au) os yw'n briodol) wedi derbyn oddi wrth y trosglwyddai (neu rhowch enw os yw'n briodol) am [ei gyfran][hanner cyfran] yn yr eiddo'r swm o ...'. Fel arall naill ai dewiswch ddewis 3 neu anwybyddwch y panel 'cydnabyddiaeth' yn gyfan gwbl – gweler adran 1.10 Beth mae gwneud os nad yw'r dderbynneb argraffedig yn briodol?

 • Os yw'r trosglwyddiad i gydberchnogion, llenwch y panel 'datganiad o ymddiried' fel bo angen.

 • Os yw creu neu neilltuo'r gyfran yn gyfan gwbl wirfoddol, mae'r trosglwyddiad yn rhydd o dreth tir toll stamp dan Atodlen 3, paragraff 1, Deddf Cyllid 2003. Fel arall bydd y dreth tir toll stamp briodol yn dibynnu ar y pris a dalwyd am y gyfran, os talwyd rhywbeth, ac unrhyw gydnabyddiaeth arall (er enghraifft unrhyw drosglwyddo cyfrifoldeb dros ran neu'r cyfan sydd ar ôl i'w dalu dan arwystl sy'n effeithio ar yr ystad gyfreithiol gofrestredig).

Ar ffurflen AP1, disgrifiwch y trosglwyddiad fel 'trosglwyddo cyfran' i gynorthwyo staff y Gofrestrfa Tir.

9 Trosglwyddo portffolios morgeisi neu eiddo

Mae Cyfarwyddyd Ymarfer 32 – Ceisiadau lluosog a Chyfarwyddyd Ymarfer 33 – Ceisiadau ar raddfa fawr (cyfrifo ffïoedd) yn rhoi gwybodaeth am sut i lenwi'r ffurflenni trosglwyddo ar gyfer trosglwyddo portffolios. Maent hefyd yn rhoi cyfarwyddyd ar ein trefnau ac ymarfer ar gyfer y math hwn o drafodiad.

10 Ymholiadau a sylwadau

Os oes gennych bryder arbennig sydd heb gael sylw yn y cyfarwyddyd hwn, cofiwch gysylltu â'r Gofrestrfa Tir cyn y trafodiad – gweler Manylion cysylltu. Os yw'r trafodiad yn arbennig o gymhleth, gall fod yn well i chi wneud eich ymholiad yn ysgrifenedig yn swyddfa'r Gofrestrfa Tir fydd yn prosesu eich cais.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch ein cyfarwyddiadau, anfonwch hwy i:

Grŵp Newid Cofrestru
Cofrestrfa Tir
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ

(DX 8888 Croydon)

Polisi ymgynghorol y Gofrestrfa Tir

Rydym yn cynnig cyngor i’n cwsmeriaid trwy gyfrwng ein cyhoeddiadau a gwybodaeth Cefnogaeth i Gwsmeriaid a thrwy’r gwaith beunyddiol o brosesu ceisiadau.

Rydym yn darparu gwybodaeth ffeithiol, gan gynnwys copïau swyddogol o gofrestri, cynlluniau teitl a dogfennau, chwiliadau a manylion am ein ffurflenni a ffïoedd.

Rydym yn cynnig cyngor ynglŷn â’n trefnau sy’n esbonio sut mae’r system o gofrestru tir yn gweithio a sut i gyflwyno ceisiadau sy’n gywir. Mae hyn yn cynnwys:

 • cyngor cyn cyflwyno cais, lle mae’r ceisydd yn gofyn amdano
 • lle bo cais yn ddiffygiol, cyngor ynglŷn â natur y broblem a beth y gellir ei wneud, os rhywbeth, i’w hunioni
 • gwasanaeth cymeradwyo cynlluniau ystad a dogfennau cofrestru tir penodol eraill.

Mae’r cyngor y gallwn ei ddarparu yn gyfyngedig. Ni fyddwn yn darparu cyngor cyfreithiol.

Mae hyn yn golygu:

 • na fyddwn yn cymeradwyo’r dystiolaeth i’w chyflwyno i gefnogi cais i gofrestru cyn inni dderbyn y cais.
 • na fyddwn yn cynnig cyngor ynglŷn â pha gamau y dylech eu cymryd oni bai ei fod yn berthnasol i’n trefnau
 • na fyddwn yn cymeradwyo ymgynghorydd proffesiynol ond gallwn esbonio sut y gallwch ddod o hyd i un.

Rydym yn darparu cyngor am geisiadau go iawn yn unig, nid am amgylchiadau damcaniaethol. Ni fyddwn yn mynegi barn am faterion lle bo’r gyfraith yn gymhleth neu’n aneglur oni bai bod y cwestiwn yn berthnasol i gais i gofrestru sy’n cael ei brosesu.

Wrth ddarparu’r wybodaeth ffeithiol hon a chyngor ynglŷn â’n trefnau byddwn yn:

 • ymddwyn yn ddiduedd
 • cydnabod y gall ein geiriau effeithio ar eraill
 • osgoi creu gwrthdaro rhwng buddion.

Manylion cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid ac i gael y cyhoeddiad hwn ar ffurf wahanol cysylltwch â’n Cefnogaeth i Gwsmeriaid ar customersupport@landregistry.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0844 892 1122 am wasanaeth Cymraeg, neu 0844 892 1111 am wasanaeth Saesneg, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm. Cost galwadau yw 3c y funud ar dariff safonol BT, yn ogystal â’r tâl gosod/cysylltu cyfredol. Gall galwadau o dariffau a darparwyr gwasanaethau eraill a ffonau symudol gostio mwy. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid o’r galwadau hyn.

I gael copi o hwn a’n holl gyfarwyddiadau eraill, yn ddi-dâl:

 • darllenwch/llwythwch y cyfarwyddiadau i lawr yn Gymraeg a Saesneg o www.cofrestrfatir.gov.uk
 • cysylltwch â’n Cefnogaeth i Gwsmeriaid.

Gwybodaeth yn y cyfarwyddyd hwn

Darparu cyfarwyddyd cyffredinol am drefnau a pholisïau’r Gofrestrfa Tir yw diben y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn. Fe’i bwriedir fel canllaw yn unig ac nid yw’n ymdrin â phob sefyllfa a all godi. Nid yw chwaith yn cyfyngu ar allu’r Gofrestrfa Tir i weithredu fel y gwêl yn dda, pan fo’n briodol gwneud hynny, o fewn y ddeddfwriaeth cofrestru tir.

Cofiwch

 • Ydych chi wedi defnyddio'r ffurflen gywir ar gyfer eich trafodiad?

 • Ydy hi'n cydymffurfio â'r ffurf benodedig yn ôl rheolau 210 a 211, Rheolau Cofrestru Tir 2003?

 • Ydych chi wedi gadael geiriau gweithredol heb eu newid?

 • Ydy pawb perthnasol wedi cyflawni'r weithred yn gywir?

 • A wnaed y taliadau cywir?

Sylwer, efallai na fydd y Gofrestrfa Tir yn gallu prosesu ceisiadau sy'n anghyflawn neu'n ddiffygiol, a bydd eich cais mewn perygl o golli ei flaenoriaeth os byddwn yn gorfod ei ddychwelyd atoch – gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 49 – Dychwelyd a gwrthod ceisiadau i gofrestru i gael rhagor o wybodaeth.

© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix