logo_w

Cyfarwyddyd Ymarfer 29 – Cofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio arwystl

Diweddarwyd: Ebrill 2014

Diweddariad

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn disodli argraffiad Ionawr 2014. Ychwanegwyd adran 5 newydd ar arwystlon gan gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig.

Cwmpas y cyfarwyddyd hwn

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar gofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio telerau arwystl cofrestredig yn y Gofrestrfa Tir. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

1 Byrfoddau

Yn y cyfarwyddyd hwn:

‘arwystl’ yw morgais neu arwystl cyfreithiol dros dir

‘arwystl anghymeradwy’ yw arwystl heb gymeradwyaeth flaenorol Adran Trefniadau Masnachol ym Mhrif Swyddfa'r Gofrestrfa Tir

‘cwmni tramor’ yw cwmni heb ei gofrestru yn y DU

'DC 2006' yw Deddf Cwmnïau 2006 fel y'i newidiwyd 

‘DCT 1925’ yw Deddf Cofrestru Tir 1925

‘DCT 2002’ yw Deddf Cofrestru Tir 2002

'RhCT 1925' yw Rheolau Cofrestru Tir 1925

‘RhCT 2003’ yw Rheolau Cofrestru Tir 2003

‘trawsgludwr’ yw unigolyn awdurdodedig o fewn ystyr adran 18 Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007 sydd â’r hawl i ddarparu’r gwasanaethau trawsgludo y cyfeirir atynt ym mharagraffau 5(1)(a) a (b) Atodlen 2 i’r Ddeddf honno, neu unigolyn sy’n cyflawni’r gweithgareddau yn rhinwedd eu dyletswyddau fel swyddog cyhoeddus. Mae hefyd yn cynnwys unigolyn neu gorff sy’n cyflogi, neu sydd ag unigolyn awdurdodedig o’r fath ymhlith eu rheolwyr, a fydd yn cyflawni neu’n goruchwylio’r gweithgareddau trawsgludo hyn (rheol 217A, RhCT 2003).

2 Cyflwyniad

Mae modd gwneud arwystl ar ffurflen CH1 yn unol â rheol 103, RhCT 2003. Nid yw'r ffurflen hon yn benodedig a gall rhoddwyr benthyg ddefnyddio arwystl wedi ei deilwrio i'w gofynion arbennig eu hunain. Atgynhyrchwyd Ffurflen CH1 fel Atodiad A i'r cyfarwyddyd hwn.

3 Ffurfiau arwystl cymeradwy

Gall rhoddwyr benthyg gael eu holl ffurfiau arwystl wedi eu cymeradwyo gan yr Adran Trefniadau Masnachol ym Mhrif Swyddfa'r Gofrestrfa Tir. Daw'r manteision canlynol o gymeradwyo arwystlon:

 • Nid oes angen ffurflen RX1 ar wahân i gofrestru cyfyngiad safonol y gwneir cais amdano yn yr arwystl.

 • Nid oes angen ffurflen CH2 ar wahân i gofrestru ymrwymiad i roi benthyciadau pellach y gwneir cais amdano yn yr arwystl.

 • Byddwn yn creu codau cyfrifiadurol ar gyfer rhoddwyr benthyg sydd â ffurfiau arwystl cymeradwy a fydd yn sicrhau bod eu henwau a chyfeiriad(au) ar gyfer gohebu y cytunwyd arnynt a chofnodion cyfyngiadau ac ymrwymiad priodol yn cael eu cofnodi'n gywir yn y gofrestr bob amser.

Gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 30 – Cymeradwyo dogfennau morgais am fanylion y broses gymeradwyo.

4 Cais i gofrestru arwystl

Anfonwch y canlynol i gofrestru arwystl:

 • ffurflen gais AP1

 • ffurflen CH1, neu ffurflen arwystl rhoddwr benthyg (nid oes angen copi ardystiedig o'r arwystl, ond gweler adran 10 Ffurflen gais AP1 isod hefyd)
 • y ffi benodol.

Nid oes angen ichi gyflwyno unrhyw ddogfennau morgais corfforedig trwy gyfeiriad yn yr arwystl ei hun (er enghraifft, rheolau cymdeithas adeiladu, amodau morgais, neu gytundeb benthyciad).

Trefn arwystlon cofrestredig, rhyngddynt eu hunain, yw’r drefn y cânt eu cofnodi mewn cofrestr unigol (adran 48(1), DCT 2002, rheol 101, RhCT 2003). Fodd bynnag, mae hyn yn ddarostyngedig i “gofnod yn y gofrestr unigol i’r gwrthwyneb”. Os ydych am i ni wneud cofnod wrth gofrestru arwystl i’r perwyl bod gan yr arwystl flaenoriaeth dros arwystl cofrestredig sy’n bodoli, dylech nodi’n glir yn y cais (ar ffurflen AP1 yn ddelfrydol) eich bod am wneud cofnod o’r fath fel rhan o’r cais. Mae’r canlynol yn enghraifft pryd y byddech, o bosibl, am wneud cofnod o’r fath.

 • Mae arwystl A yn cael ei greu cyn arwystl B (felly mae gan arwystl A flaenoriaeth dros arwystl B, fel y cyntaf o ran amser – adran 28(1), DCT 2002).
 • Caiff rhybudd ei gofnodi yn y gofrestr o ran arwystl A.
 • Wedi hynny, y mae arwystl B yn cael ei gwblhau trwy gofrestriad – bryd hyn, effaith nodi arwystl A yw bod ei flaenoriaeth yn cael ei gwarchod fel pe bai yn erbyn arwystl B (adran 29(2)(a)(i), DCT 2002).
 • Yn hwyrach, mae arwystl A hefyd yn cael ei gwblhau trwy gofrestriad.

Gellir dadlau bod cadw’r rhybudd o ran arwystl A gyfwerth â “chofnod yn y gofrestr unigol i’r gwrthwyneb” ac felly’n caniatáu i arwystl A gadw ei flaenoriaeth dros arwystl B. Ond efallai yr hoffech hefyd, wrth wneud cais i gofrestru arwystl A, wneud cais am gofnod sy’n darparu’n benodol i arwystl A gael blaenoriaeth dros arwystl B1. Mae’n debygol y byddwn yn anfon rhybudd o wrthwynebiad ar berchennog arwystl B cyn gwneud cofnod o’r fath.

1 Ni fyddwn yn tynnu ymaith y rhybudd o ran arwystl yn awtomatig wrth gwblhau grant yr arwystl hwnnw trwy gofrestriad wedi hynny, ond byddai’n ddoeth, wrth wneud cais i gofrestru’r arwystl, i nodi’n glir bod y rhybudd i barhau yn y gofrestr, er mwyn i hyn ddigwydd; gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 19 – Rhybuddion, cyfyngiadau a chofnodi buddion trydydd parti yn y gofrestr – 3.8.4 Rhybudd o ran arwystl sy’n cael ei gwblhau wedi hynny trwy gofrestriad.

5 Arwystlon gan gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig

Ar gyfer arwystlon a grëwyd gan gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig ar neu ar ôl 6 Ebrill 2013, a lle y cyflwynir y cais gan drawsgludwr, yn ychwanegol at y ffurflen gais AP1, rhaid ichi gyflwyno’r canlynol hefyd:

 • yr arwystl gwreiddiol (a chopi ardystiedig ohono os ydych am i’r gwreiddiol gael ei ddychwelyd atoch). Ni ddylid golygu’r arwystl (na’r copi) mewn unrhyw ffordd
 • copi o’r dystysgrif cofrestru a roddwyd gan Dŷ’r Cwmnïau. Copi electronig fydd hwn os cyflwynir y cais trwy e-DRS (Gwasanaeth Cofrestru Dogfen electronig) neu gopi papur pan gaiff ei anfon trwy’r post. Nid oes yn rhaid ardystio copi papur
 • cadarnhad ysgrifenedig neu dystysgrif gan y cwmni, rhoddwr benthyg neu drawsgludwr mai’r arwystl a gyflwynwyd i’w gofrestru yw’r
  • arwystl gwreiddiol, o’r hwn y ffeiliwyd copi ohono (neu gopi golygedig o dan adran 859G, DC 2006) yn Nhŷ’r Cwmnïau
  • arwystl y mae’r dystysgrif cofrestru a amgaewyd yn berthnasol iddo.

Os nad ydych yn cyflwyno’r dystysgrif cofrestru briodol yn Nhŷ’r Cwmnïau, byddwn yn gwneud nodyn i’r cofnod yn y gofrestr yn datgan bod yr arwystl yn ddarostyngedig i ddarpariaethau adran 859A, DC 2006 (rheol 111, RhCT 2003).

Os nad yw trawsgludwr yn cyflwyno’r cais, bydd angen copi o’r arwystl a gynhyrchwyd gan Dŷ’r Cwmnïau arnom hefyd, gyda’r côd adnabod unigryw ar gyfer yr arwystl arno, a ddylai gyfateb â’r côd ar y dystysgrif cofrestru.

5.1 Arwystlon sy’n cynnwys cynlluniau

Os yw’r arwystl yn cynnwys cynllun, dim ond cynllun o faint A4 y bydd Tŷ’r Cwmnïau yn ei dderbyn i’w ffeilio’n electronig. Lle y mae’r cynllun yn fwy, bydd yn rhaid ichi leihau maint y cynllun a atodwyd at y copi o’r arwystl a ffeiliwyd yn Nhŷ’r Cwmnïau. O dan yr amgylchiadau hyn, gallwch newid eich datganiad ysgrifenedig neu dystysgrif i ddweud mai’r arwystl a gyflwynwyd i’w gofrestru yw’r:

 • arwystl gwreiddiol o’r hwn y mae copi (neu gopi golygedig o dan adran 895G, DC 2006) wedi ei ffeilio yn Nhŷ’r Cwmnïau, ac eithrio bod y cynllun a ffeiliwyd wedi ei leihau mewn maint i gwrdd â gofynion ffeilio Tŷ’r Cwmnïau.
 • arwystl i’r hwn y mae’r dystysgrif cofrestru a amgaewyd yn gysylltiedig.

5.2 Arwystlon sydd wedi eu hesgusodi rhag cofrestriad yn Nhŷ’r Cwmnïau

Nid yw’r gofyniad i gofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau yn gymwys i:

 • arwystl o blaid landlord ar flaendal ariannol a roddir fel sicrwydd ar brydles tir
 • arwystl a grëwyd gan aelod o Lloyd’s (o fewn ystyr Deddf Lloyd’s 1982) i sicrhau ei ymrwymiadau mewn perthynas â’i fusnes yswiriant yn Lloyd’s
 • arwystl na chafodd ei gynnwys yng nghais adran 895A, DC 2006 neu o dan unrhyw Ddeddf arall.

(Sylwer: Nid oes yn rhaid cofrestru arwystlon a grëwyd gan gwmnïau tramor ar neu ar ôl 1 Hydref 2011 yn Nhŷ’r Cwmnïau ac ni fydd darpariaethau rheol 111A, RhCT 2003 yn gymwys chwaith.)

6 Cais i gofnodi cyfyngiad

Rhaid ichi wneud cais am gyfyngiad ar ffurflen RX1 oni bai fod y cais am ffurf safonol o gyfyngiad ac yn cael ei wneud ym mhanel 8 ffurflen CH1, neu ei fod am ffurf safonol o gyfyngiad ar ffurflen arwystl gymeradwy (rheol 92, RhCT 2003). Mae Atodiad B yn y cyfarwyddyd hwn yn cynnwys cyswllt i ffurflen RX1. Nid oes ffi yn daladwy o ran y cyfyngiad os cyflwynir y cais i'w gofnodi gyda'r cais i gofrestru'r arwystl y mae'n berthnasol iddo.

7 Cais i nodi yn y gofrestr ymrwymiad rhoddwr benthyg i roi benthyciadau pellach

Rhaid ichi wneud cais i nodi ymrwymiad i roi benthyciadau pellach mewn arwystl anghymeradwy ar ffurflen CH2 neu banel 8 o ffurflen (rheol 108, RhCT 2003). Mae Atodiad C yn y cyfarwyddyd hwn yn cynnwys cyswllt i ffurflen CH2. Nid oes ffi yn daladwy os cyflwynir y cais i nodi ymrwymiad rhoddwr benthyg gyda chais i gofrestru'r arwystl y mae'n berthnasol iddo. 

8 Cais i nodi'r swm uchaf a gytunwyd mewn arwystl

O dan reol 109, RhCT 2003, gallwch wneud cais i nodi cytundeb yn y gofrestr am y swm uchaf a gytunwyd mewn arwystl.

Hyd yn oed os caiff swm o'r fath ei ddatgan yn yr arwystl ei hun, heb ystyried a gafodd yr arwystl ei gymeradwyo'n flaenorol gennym ni, neu mewn gweithred amrywio ddilynol, rhaid ichi wneud cais i nodi'r swm uchaf ar ffurflen CH3. Mae copi o ffurflen CH3 wedi ei hatgynhyrchu fel Atodiad D i'r cyfarwyddyd hwn.

Os yw cytundeb diweddarach yn cael ei wneud i newid y swm uchaf a nodwyd yn y gofrestr, gallwch gyflwyno cais pellach ar ffurflen CH3, ynghyd â'r taliad priodol. Byddwn yn gwneud cofnod ychwanegol yn y gofrestr o ran y swm newydd, ond bydd y cofnod gwreiddiol yn aros ar y gofrestr.

9 Cydgrynhoi arwystl

Os yw arwystl yn cynnwys hawl cydgrynhoi gydag arwystl penodol arall, ni fyddwn yn gwneud cofnod ar y gofrestr, oni bai eich bod yn gwneud cais penodol gan ddefnyddio ffurflen CC yn unol â rheol 110, RhCT 2003. Mae copi o ffurflen CC wedi ei hatgynhyrchu fel Atodiad E i'r cyfarwyddyd hwn.

10 Ffurflen gais AP1

Dylech lenwi'r ffurflen hon yn y ffordd arferol, ond dylech nodi'r pwyntiau canlynol:

 • Dylech gwblhau panel 5 o ran y dogfennau sy'n cael eu cyflwyno gennych gyda'r cais. Os ydych yn darparu'r weithred arwystl wreiddiol a chopi ardystiedig, byddwn yn dychwelyd y weithred wreiddiol. Os na ddarparwch gopi ardystiedig, byddwn yn cadw'r weithred wreiddiol a gall gael ei dinistrio.

 • Cwblhewch banel 10 gyda'r canlynol.

  • Enw llawn a chyfeiriad y rhoddwr benthyg, gan gynnwys y côd post. Os ydym wedi cymeradwyo ffurf yr arwystl a chytuno ar gyfeiriad gyda'r rhoddwr benthyg, byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad hwnnw. Caniateir hyd at dri chyfeiriad ar gyfer gohebu. Rhaid i un o'r rhain fod yn gyfeiriad post, ond nid oes rhaid iddo fod o fewn y Deyrnas Unedig. Os oes angen, gallwch roi ail a thrydydd cyfeiriad, a all fod yn gyfeiriadau post ychwanegol o fewn neu oddi allan i'r Deyrnas Unedig; rhif blwch cyfnewid dogfennau o fewn y Deyrnas Unedig; neu gyfeiriad electronig.

  • Os yw'r rhoddwr benthyg yn gwmni, Rhif Cofrestru'r Cwmni.

  • Os yw'r rhoddwr benthyg yn bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, ei rif cofrestredig.

  • Os yw'r rhoddwr benthyg yn gwmni tramor, oni bai y gwnaed trefniant gyda ni eisoes, rhaid i chi ddatgan tiriogaeth eu corffori, rhif cofrestredig yn y DU gan gynnwys unrhyw ragddodiad a chopi o ddogfennau cyfansoddiadol y cwmni gyda'r cais. Rhaid ichi ddarparu cyfieithiad os nad yw'r dogfennau hyn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Fel arall, gallwch anfon tystysgrif yn Ffurf 7 atom gan gyfreithiwr cymwys sy'n ymarfer yn y diriogaeth y'i corfforwyd.

11 Ffïoedd

Mae taliad i'w wneud yn ôl y Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir cyfredol.

Nid oes dim i'w dalu os caiff yr arwystl ei gyflwyno ar yr un pryd neu cyn cwblhau rhai mathau o geisiadau lle talwyd eisoes. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir.

12 Dogfennau a gyhoeddir wrth gwblhau

Yr unig ddogfennau y byddwn yn eu cyhoeddi wedi cwblhau cais i gofrestru arwystl yw:

 • copi swyddogol o'r gofrestr yn dangos y cofnodion sydd yn y gofrestr wrth gwblhau eich cais

 • "dogfen gwybodaeth am deitl" sy'n cadarnhau y cwblhawyd eich cais ac sy’n egluro sut i gael rhagor o gopïau o'r copi swyddogol yn y dyfodol.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r arwystl gwreiddiol lle darparwyd copi ardystiedig o'r arwystl.

13 Gweithredoedd amrywio arwystl cofrestredig

13.1 Cyffredinol

Dylech wneud cais i gofrestru gweithred amrywio o dan ffurflen gais AP1.

Byddwn yn cadw'r weithred wreiddiol, oni bai fod gweithred ar ffurflen a gymeradwywyd gennym yn flaenorol a'r rhoddwr benthyg wedi gofyn am y gweithredoedd gwreiddiol yn ôl neu, os na chymeradwywyd y weithred yn flaenorol, lle darparwyd copi ardystiedig o'r weithred.

Bydd ein Hadran Trefniadau Masnachol ym Mhrif Swyddfa'r Gofrestrfa Tir yn cymeradwyo gweithredoedd amrywio ar gais. Gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 30 – Cymeradwyo dogfennau morgais i gael rhagor o wybodaeth.

Ni allwch wneud cais am gyfyngiad nac am gofnod i ddangos bod ymrwymiad ar roddwr benthyg i roi benthyciadau pellach mewn gweithred amrywio. Os oes angen y cofnodion hyn, rhaid ichi wneud ceisiadau ar wahân ar ffurflenni RX1 a CH2 yn ôl eu trefn.

13.2 Cyflawni

Er bod yn rhaid i'r cymerwr benthyg gyflawni'r weithred amrywio, nid oes unrhyw ofyniad bod y rhoddwr benthyg yn gwneud yr un fath. Byddwn yn derbyn y bydd y rhoddwr benthyg yn rhwym o dan delerau'r amrywiad os yw naill ai'r rhoddwr benthyg neu ymarferydd yn gweithredu ar ran y rhoddwr benthyg yn cyflwyno'r weithred.

Mae'n ofynnol o dan reol 113 RhCT 2003 eich bod yn gwneud cais i gofrestru gweithred amrywio gyda chaniatâd perchennog unrhyw arwystl cofrestredig (a pherchennog unrhyw is-arwystl sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r arwystl) o flaenoriaeth gyfartal neu is na'r arwystl sy'n cael ei amrywio, os yw telerau'r amrywiad yn effeithio'n niweidiol ar y rhoddwr benthyg arall, oni bai fod y perchennog hwnnw wedi cyflawni'r weithred eu hunan neu os nad oes angen y caniatâd o dan delerau ei arwystl neu is-arwystl.

Ein barn yw nad yw newidiadau i'r mathau canlynol yn effeithio'n niweidiol ar arwystl (a'r is-arwystl ohono) sydd â blaenoriaeth gyfartal neu is:

 • gostyngiad yn y gyfradd log

 • gostyngiad yn y ddyled gyfalaf.

Fodd bynnag, ystyriwn fod unrhyw newidiadau sydd naill ai'n:

 • cynyddu'r gyfradd log

 • cynyddu'r cyfalaf

 • ymestyn cyfnod yr arwystl ac unrhyw is-arwystl ohono cynharach; neu

 • creu ymrwymiad i roi benthyciadau pellach, o fath all effeithio er gwaeth ar unrhyw arwystl (ac unrhyw is-arwystl ohono) gyda blaenoriaeth gyfartal neu is.

O dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i berchennog unrhyw arwystl (ac is-arwystl) sy'n cael ei effeithio er gwaeth gyflawni'r weithred; neu roi caniatâd ysgrifenedig i gofrestru'r weithred amrywio. Rhaid ichi gyflwyno'r caniatâd, neu dystysgrif trawsgludwr ei fod yn dal y caniatâd gofynnol, gyda'r cais am weithred amrywio.

Fel arall, gall perchennog unrhyw arwystl o'r fath ddarparu llythyr yn cadarnhau nad yw'n ystyried bod telerau'r amrywiad yn effeithio er gwaeth ar ei arwystl neu is-arwystl ac, o ganlyniad, ei fod yn teimlo nad oes angen iddo gyflawni'r weithred na chyflwyno caniatâd. Fodd bynnag, yn absenoldeb unrhyw dystiolaeth, ni fyddwn yn gwneud ymholiad. Yn lle hynny, byddwn yn gwneud cofnod heb warant yn y gofrestr fel a ganlyn:

"Mae gweithred ddyddiedig _________ a wnaed rhwng _________ yn mynegi newid telerau'r Arwystl dyddiedig _________ y cyfeiriwyd ato uchod.

NODYN: Copi yn y ffeil".

13.3 Ffïoedd

Mae taliad i'w wneud yn ôl y Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir cyfredol.

14 Ymholiadau a sylwadau

Dim ond gwybodaeth sylfaenol sydd yn y cyfarwyddyd hwn. Os oes gennych bryder arbennig sydd heb gael sylw, cysylltwch â ni cyn y trafodiad – gweler Manylion cysylltu. Os yw'r trafodiad yn arbennig o gymhleth, gall fod yn well i chi wneud eich ymholiad yn ysgrifenedig yn swyddfa'r Gofrestrfa Tir fydd yn prosesu eich cais.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrym ynghylch ein cyfarwyddiadau, anfonwch hwy i:

Grŵp Gweithrediadau Canolog
Cofrestrfa Tir
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ

(DX 8888 Croydon 3)

Gallwch gael rhagor o gopïau o hwn a'n holl gyfarwyddiadau'n ddi-dâl o’n Cefnogaeth i Gwsmeriaid (gweler Manylion cysylltu) neu gallwch eu llwytho i lawr o'n gwefan.

15 Atodiad A

Ffurflen CH1 – Arwystl cyfreithiol ystad gofrestredig

16 Atodiad B

Ffurflen RX1 – Cais i gofnodi cyfyngiad

17 Atodiad C

Ffurflen CH2 – Cais i gofnodi rhwymedigaeth i roi benthyciadau pellach

18 Atodiad D

Ffurflen CH3 – Cais i nodi'r swm uchaf a gytunwyd mewn arwystl

19 Atodiad E

Ffurflen CC – Cofnod o nodyn cydgrynhoi arwystlon

Polisi ymgynghorol y Gofrestrfa Tir

Rydym yn cynnig cyngor i’n cwsmeriaid trwy gyfrwng ein cyhoeddiadau a gwybodaeth Cefnogaeth i Gwsmeriaid a thrwy’r gwaith beunyddiol o brosesu ceisiadau.

Rydym yn darparu gwybodaeth ffeithiol, gan gynnwys copïau swyddogol o gofrestri, cynlluniau teitl a dogfennau, chwiliadau a manylion am ein ffurflenni a ffïoedd.

Rydym yn cynnig cyngor ynglŷn â’n trefnau sy’n esbonio sut mae’r system o gofrestru tir yn gweithio a sut i gyflwyno ceisiadau sy’n gywir. Mae hyn yn cynnwys:

 • cyngor cyn cyflwyno cais, lle mae’r ceisydd yn gofyn amdano
 • lle bo cais yn ddiffygiol, cyngor ynglŷn â natur y broblem a beth y gellir ei wneud, os rhywbeth, i’w hunioni
 • gwasanaeth cymeradwyo cynlluniau ystad a dogfennau cofrestru tir penodol eraill.

Mae’r cyngor y gallwn ei ddarparu yn gyfyngedig. Ni fyddwn yn darparu cyngor cyfreithiol.

Mae hyn yn golygu:

 • na fyddwn yn cymeradwyo’r dystiolaeth i’w chyflwyno i gefnogi cais i gofrestru cyn inni dderbyn y cais.
 • na fyddwn yn cynnig cyngor ynglŷn â pha gamau y dylech eu cymryd oni bai ei fod yn berthnasol i’n trefnau
 • na fyddwn yn cymeradwyo ymgynghorydd proffesiynol ond gallwn esbonio sut y gallwch ddod o hyd i un.

Rydym yn darparu cyngor am geisiadau go iawn yn unig, nid am amgylchiadau damcaniaethol. Ni fyddwn yn mynegi barn am faterion lle bo’r gyfraith yn gymhleth neu’n aneglur oni bai bod y cwestiwn yn berthnasol i gais i gofrestru sy’n cael ei brosesu.

Wrth ddarparu’r wybodaeth ffeithiol hon a chyngor ynglŷn â’n trefnau byddwn yn:

 • ymddwyn yn ddiduedd
 • cydnabod y gall ein geiriau effeithio ar eraill
 • osgoi creu gwrthdaro rhwng buddion.

Manylion cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid ac i gael y cyhoeddiad hwn ar ffurf wahanol cysylltwch â’n Cefnogaeth i Gwsmeriaid ar customersupport@landregistry.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0844 892 1122 am wasanaeth Cymraeg, neu 0844 892 1111 am wasanaeth Saesneg, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm. Cost galwadau yw 3c y funud ar dariff safonol BT, yn ogystal â’r tâl gosod/cysylltu cyfredol. Gall galwadau o dariffau a darparwyr gwasanaethau eraill a ffonau symudol gostio mwy. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid o’r galwadau hyn.

I gael copi o hwn a’n holl gyfarwyddiadau eraill, yn ddi-dâl:

 • darllenwch/llwythwch y cyfarwyddiadau i lawr yn Gymraeg a Saesneg o www.cofrestrfatir.gov.uk
 • cysylltwch â’n Cefnogaeth i Gwsmeriaid.

Gwybodaeth yn y cyfarwyddyd hwn

Darparu cyfarwyddyd cyffredinol am drefnau a pholisïau’r Gofrestrfa Tir yw diben y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn. Fe’i bwriedir fel canllaw yn unig ac nid yw’n ymdrin â phob sefyllfa a all godi. Nid yw chwaith yn cyfyngu ar allu’r Gofrestrfa Tir i weithredu fel y gwêl yn dda, pan fo’n briodol gwneud hynny, o fewn y ddeddfwriaeth cofrestru tir.

Cofiwch

 • Ydy'r arwystl ar ffurflen gymeradwy i ni?

 • Os nad yw, a'r arwystl heb fod ar ffurflen CH1:

  • A ddylai eich cais gynnwys ffurflen RX1 i gofnodi cyfyngiad hefyd?

  • A ddylai eich cais gynnwys ffurflen CH2 i nodi ymrwymiad i roi benthyciadau pellach hefyd?

  • Ydych chi wedi cwblhau paneli 5 a 10 ar ffurflen gais AP1 ac, os yw'n briodol, ydy'ch cais yn cynnwys copi o gyfansoddiad y rhoddwr benthyg yn y Gymraeg neu'r Saesneg?

 • Os oes angen cofnod ar y gofrestr i nodi'r swm uchaf a gytunwyd mewn arwystl, ydych chi wedi amgáu ffurflen CH3?

 • Os yw eich cais yn cynnwys gweithred amrywio, ydi'r holl bartïon gofynnol wedi cyflawni'r weithred neu ydych chi wedi cynnwys y caniatâd angenrheidiol?

 • Ydych chi wedi amgáu'r taliad priodol?

Sylwer, efallai na fydd y Gofrestrfa Tir yn gallu prosesu ceisiadau sy’n anghyflawn neu'n ddiffygiol, a bydd eich cais mewn perygl o golli ei flaenoriaeth os byddwn yn gorfod ei ddychwelyd atoch – gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 49 – Dychwelyd a gwrthod ceisiadau i gofrestru am ragor o wybodaeth.

© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix