logo_w

Fel y cynrychiolydd personol neu ysgutor, sut y dylwn gofrestru fy hun yn ‘berchennog cofrestredig’?

Gallwch chi ac unrhyw gynrychiolwyr personol eraill gofrestru'ch hunain yn berchnogion eiddo neu dir os oedd y person fu farw yn unig berchennog, neu'r unig gydberchennog i oroesi.

Er enghraifft, os yw’r buddiolwr o dan oed (dan 18 oed) gellir eich cofrestru’n berchennog/perchnogion, ond fel cynrychiolydd personol y person fu farw trwy anfon y canlynol atom:

– ffurflen gais AP1 wedi'i llenwi

– copi gwreiddiol neu gopi swyddogol grant profiant/llythyrau gweinyddu (byddwn yn ei ddychwelyd atoch)

Unwaith y byddwch wedi’ch cofrestru, gallwch gydsynio neu drosglwyddo’r tir neu eiddo.

Canfod ble i anfon eich ceisiadau cofrestru.

O dan ein polisi ymgynghorol gallwn roi gwybodaeth ffeithiol a chyngor am weithdrefnau i gwsmeriaid am sut mae'r system cofrestru tir yn gweithio a sut i wneud cais, ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau'r gyfraith mewn perthynas â'r mater hwn, efallai y byddwch am geisio cyngor cyfreithiol.

Gweler manylion llawn ein 'Polisi ymgynghorol’.

Rhagor o wybodaeth

Sut y gallaf gofrestru'r bobl sydd wedi etifeddu tir neu eiddo cofrestredig mewn ewyllys neu o dan y rheolau diewyllysedd?

Fel cynrychiolydd personol neu ysgutor, a allaf drosglwyddo i drydydd parti?

Beth ddylwn ei wneud gyda morgais os mai’r person fu farw oedd y rhoddwr benthyg?

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix