logo_w

Sut y gallaf drosglwyddo (gwerthu neu roi) fy nhir neu eiddo cofrestredig?

Trosglwyddo tir neu eiddo cyfan

Bydd angen i chi anfon ffurflen TR1 (PDF, 52KB), wedi'i llenwi atom os ydych am:

  • werthu'r tir neu eiddo cyfan i bobl eraill, neu,
  • ychwanegu rhywun at y berchnogaeth – rydych am roi cyfran o'r eiddo neu dir i bobl eraill, waeth a fydd arian yn newid dwylo neu beidio, er enghraifft:
  • yn dilyn priodas neu bartneriaeth sifil pan fydd y perchennog presennol yn rhoi cyfran o'r tir neu eiddo i'w bartner, rhaid iddo ei drosglwyddo o'i hunain i'w hunain a'i bartner newydd
  • pan fydd E ac F, sy'n berchnogion, am ychwanegu G a H at y berchnogaeth, rhaid i E ac F drosglwyddo i E, F, G a H,
  • dileu rhywun o berchnogaeth, er enghraifft:
  • pan fydd perthynas yn chwalu ac nad yw un o'r perchnogion presennol am fod yn berchennog mwyach rhaid iddo drosglwyddo'r tir neu eiddo o'i hunan a'r perchennog presennol i'r perchennog sydd ar ôl
  • pan fo J, K ac L yn berchnogion ac nad yw J am barhau i fod yn berchennog, felly rhaid i J, K ac L drosglwyddo i K ac L.

Gweler nodiadau eglurhaol i helpu wrth lenwi ffurflen TR1.

Trosglwyddo rhan o'r eiddo neu dir

Os ydych yn gwerthu rhan o eiddo neu dir (a elwir yn 'Drosglwyddiad o Ran') yn hytrach na chyfran yn yr eiddo neu dir, er enghraifft, mae gennych ardd fawr ac rydych yn gwerthu rhan ohoni i gymydog, neu i'r gwrthwyneb, bydd angen i chi lenwi ffurflen TP1 a'i hanfon atom.

Ffurflenni cais

Ar gyfer pob math o drosglwyddiad bydd angen i chi anfon y ffurflenni canlynol wedi'u llenwi atom: 

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Pryd a pham mae angen i mi gyflwyno tystiolaeth hunaniaeth?

Canfod ble i anfon ceisiadau cofrestru.

Beth yw'r ffïoedd ar gyfer ceisiadau'r Gofrestrfa Tir?

Toll stamp

Efallai y bydd angen i chi dalu treth tir toll stamp hefyd. Cysylltwch â llinell ymholiadau Cyllid a Thollau EM ar 0300 200 3510 i gael cyngor, neu ar-lein trwy www.hmrc.gov.uknew_window_icon.

Trosglwyddo tir neu eiddo ar ôl marwolaeth perchennog

I gael gwybodaeth am beth i'w wneud pan fydd perchennog tir neu eiddo'n marw, gweler – Beth i'w wneud pan fydd perchennog eiddo'n marw.

Gall trosglwyddo eiddo fod yn drafodiad cymhleth. Os oes gennych forgais ar eich eiddo efallai y bydd eich rhoddwr benthyg yn mynnu eich bod yn defnyddio cyfreithiwr neu drawsgludwr.

O dan ein polisi ymgynghorol gallwn roi gwybodaeth ffeithiol a chyngor am weithdrefnau i gwsmeriaid am sut mae'r system cofrestru tir yn gweithio a sut i wneud cais, ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau'r gyfraith mewn perthynas â'r mater hwn, efallai y byddwch am geisio cyngor cyfreithiol.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix