logo_w

Rwyf wedi newid fy enw, beth sydd angen i mi ei wneud?

Rhaid i chi roi gwybod i ni os byddwch wedi newid eich enw.

Ni chodir tâl am newid eich enw yn y gofrestr.

Newid enw trwy briodas neu bartneriaeth sifil

Gallwch roi gwybod i ni trwy anfon y canlynol atom:

  • ffurflen AP1 wedi'i llenwi (ysgrifennwch ‘Newid enw’ ym mhanel 4 o dan ‘Cais, blaenoriaeth a ffïoedd’) neu lythyr eglurhaol, a
  • chopi gwreiddiol neu gopi swyddogol o dystysgrif priodas neu dystysgrif partneriaeth sifil, caiff y rhain eu dychwelyd atoch.

Newid enw trwy weithred newid enw, datganiad statudol neu ddatganiad o wirionedd 

Gallwch roi gwybod i ni trwy anfon y canlynol atom:

  • ffurflen AP1 wedi'i llenwi (ysgrifennwch ‘Newid enw’ ym mhanel 4 o dan ‘Cais, blaenoriaeth a ffïoedd’) neu lythyr eglurhaol, a
  • gopi gwreiddiol neu gopi ardystiedig o weithred newid enw, neu
  • y datganiad statudol gwreiddiol, neu 
  • y datganiad o wirionedd gwreiddiol

Os ydych am i'r datganiad statudol neu'r datganiad o wirionedd gwreiddiol gael ei ddychwelyd, bydd angen i chi gyflwyno copi ardystiedig hefyd. Dim ond os byddwch yn anfon copi swyddogol atom y byddwn yn ei gadw.

Gall tystiolaeth ID1 fod mewn perthynas â'r naill enw, ond, os yw mewn perthynas â'r enw newydd, bydd angen copïau o'r ddogfennaeth swyddogol arnom er mwyn sefydlu'r cysylltiad â'r person a enwir yn y gofrestr neu'r weithred. Er enghraifft, gallai hyn fod yn basbort, trwydded yrru neu fil cyfleuster sy'n dangos yr enw blaenorol.

Ni chodir tâl am newid enw.

Newidiadau eraill

Os byddwch am ein hysbysu am newidiadau eraill, er enghraifft, rydych wedi newid eich cyfeiriad hefyd, rhaid i chi anfon yr holl bapurau perthnasol i swyddfa berthnasol y Gofrestrfa Tir yn dibynnu ar leoliad eich cartref.

Canfod ble i anfon eich ceisiadau cofrestru.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix