logo_w

A yw'r holl dir yn gofrestredig?

Mae bellach yn orfodol cofrestru unrhyw dir/eiddo lle bo'r perchennog yn newid neu sydd â morgais am y tro cyntaf. Estynnwyd cofrestru tir gorfodol yn raddol ar draws y wlad dros gyfnod o 90 mlynedd. Dim ond yn 1990 yr effeithiwyd ar Gymru a Lloegr gyfan gan gofrestru gorfodol. Mae hyn yn golygu bod tua chwarter y tir/eiddo yng Nghymru a Lloegr yn ddigofrestredig o hyd gan nad oes unrhyw drafodion sy'n effeithio arno wedi arwain at gofrestriad gorfodol.

Mae Cyfarwyddyd Ymarfer 51 – Ardaloedd a wasanaethir gan swyddfeydd y Gofrestrfa Tir yn cynnwys y dyddiad(au) pan ddaeth cofrestriad gorfodol i rym ym mhob rhan o Gymru a Lloegr.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am berchnogaeth tir nad yw wedi'i gofrestru, bydd angen i chi archwilio ffynonellau eraill o wybodaeth. Er enghraifft, yn Middlesex a Ridings Swydd Efrog sefydlwyd cofrestri gweithredoedd cyn cofrestru tir. Mae'r cofrestri hyn yn cadw cofnodion trafodion tir penodol, ond cofrestrwyd y gweithredoedd yn erbyn enw'r bobl dan sylw yn hytrach na chyfeiriad. Er mwyn chwilio cofrestr gweithredoedd bydd angen i chi wybod enw perchennog blaenorol neu bresennol yr eiddo.

Mae'r Adran Pridiannau Tir yn cadw cofnod o gyfamodau cyfyngu, hawliau a morgeisi mewn perthynas â thir digofrestredig. Maent wedi'u cofrestru yn erbyn enw'r perchennog tir ar yr adeg y gwnaed y cofnod, yn hytrach nag yn erbyn y tir neu'r eiddo. Er enghraifft, os byddwch am gael gwybodaeth am gyfamod cyfyngu a gofrestrwyd cyn i chi brynu'ch eiddo, mae angen i chi chwilio yn erbyn enw'r perchennog ar yr adeg y cofrestrwyd y cyfamod.

Efallai y bydd gan yr Archif Genedlaethol, swyddfeydd cofnodion sirol a'ch prif lyfrgell bwrdeistref wybodaeth am dir/eiddo.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix