logo_w

Beth mae'n rhaid i mi ei wneud i ddarparu tystiolaeth hunaniaeth?

Rhaid i chi gadarnhau hunaniaeth unrhyw berson neu barti i'r trafodiad nad yw wedi'i gynrychioli'n gyfreithiol.

Gallwch wneud hyn trwy lenwi'r paneli perthnasol yn eich ffurflen gais sy'n ofynnol ar gyfer eich math chi o gais (dyma yw'r achos yn aml ar gyfer trafadion ar ffurflenni AP1, DS2 neu FR1). Os caiff y cais ei gyflwyno gan drawsgludwr, byddwn yn derbyn ei gadarnhad o hunaniaeth ar gyfer y partïon i'r trafodiad.

Rhaid i'r dystiolaeth hunaniaeth fod ar:

Os yw parti i drafodiad yn cynnwys mwy nag un person, rhaid i bob un ohonynt ddarparu tystiolaeth o'u hunaniaeth, a llenwi ffurflen ID ar wahân.

Mae'r dystiolaeth sydd ei hangen arnom i gadarnhau hunaniaeth unigolyn naill ai yn un eitem o restr A neu ddwy eitem o restr B ond dim mwy nag un o bob math.

Rhestr A

  • Pasbort llawn cyfredol dilys nodwch wlad ei gyhoeddiad a rhif y pasbort.
  • Trwydded yrru lawn gyfredol ar ffurf cerdyn llun y Deyrnas Unedig, yr UE, Ynys Manaw, Ynysoedd y Sianel (nid trwydded dros dro) – nodwch rif y drwydded.
  • Cerdyn hunaniaeth cyfredol a gyflwynwyd gan Wasanaeth Hunaniaeth a Phasbort y DU i rywun sy’n preswylio yn y DU nad yw o’r DU – nodwch rif y cerdyn.

Rhestr B

  • Cerdyn gwarant siec neu gerdyn credyd yn dangos logo Mastercard neu Visa, cerdyn American Express neu Diners Club, neu gerdyn debyd neu aml-swyddogaeth yn dangos logo Maestro neu Delta a gyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig gyda chefnogaeth cyfriflen wreiddiol sy’n llai na thri mis oed.
  • Bil gwasanaeth sy’n llai na thri mis oed.
  • Bil y dreth gyngor am y flwyddyn gyfredol.
  • Llyfr rhent y cyngor sy’n dangos y rhent a dalwyd am y tri mis diwethaf.
  • Datganiad morgais am y flwyddyn gyfrifo morgais sydd newydd fynd heibio.
  • Tystysgrif dryll tanio neu wn haels gyfredol.

Rhaid i’r rhain fod yn gyfriflenni a anfonwyd trwy’r post; ni allant fod yn gyfriflenni a anfonwyd yn electronig neu a lwythwyd i lawr.

Os ydych yn anfon cais atom, neu’n dod ag un gyda chi, gwnewch yn siwr bod gennych yr holl ddogfennau priodol a'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer eich math o gais, a bod popeth wedi'i gwblhau'n gywir.

Os ydych yn ymweld ag un o'n Canolfannau Gwybodaeth Cwsmeriaid i ddilysu eich hunaniaeth, rhaid i chi ddod â'ch cais wedi'i gwblhau gyda chi, neu ni fyddwn yn gallu dilysu eich hunaniaeth.

Ceir rhagor o wybodaeth yng Nghyfarwyddyd Cyhoeddus 20 – Tystiolaeth o hunaniaeth – i bobl nad ydynt yn drawsgludwyr.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix