logo_w

Pa wybodaeth y gallaf ei chael gan y Gofrestrfa Tir?

Gallwch wneud cais am y canlynol: 

 • Manylion perchnogion cofrestredig tir neu eiddo cofrestredig.
 • Copïau o gofrestri teitl a chynlluniau teitl.
 • P'un ai oes unrhyw feichiau ariannol ar y tir neu eiddo, megis morgeisi.
 • Y pris a dalwyd neu'r gwerth a ddatganwyd ar gyfer y tir neu eiddo os cafodd ei gofrestru ar ôl 1 Ebrill 2000.
 • Copïau o ddogfennau y cyfeirir atynt yn y gofrestr teitl.
 • Copïau hanesyddol o'r gofrestr teitl, ond dim ond lle maent wedi'u cadw'n electronig.
 • Copïau o brydlesi.
 • Copïau o ddogfennau sy'n ymwneud â cheisiadau a gyflwynwyd i ni.
 • Canlyniadau Flood Risk Indicator.
 • Unrhyw hawddfreintiau y gallai'r tir neu eiddo gael budd ohonynt.
 • Unrhyw hawddfreintiau a/neu gyfamodau cyfyngu a allai effeithio ar y tir neu eiddo.
 • Manylion rhyddfreintiau1 a maenorau2.

1 RhyddfraintHawl a roddir gan y Goron, e.e. yr hawl i gynnal marchnad neu ffair

2 MaenorYn y canol oesoedd roedd maenor yn ardal helaeth o dir o eiddo arglwydd y faenor oedd yn byw yn y maenordy. Enw ar arglwydd y faenor yn unig yw arglwyddiaeth y faenor. Cyn 13 Hydref 2003, sef dechrau Deddf Cofrestru Tir 2002 (DCT 2002), roedd modd cofrestru'r teitlau arglwyddiaeth hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Cyfarwyddyd Ymarfer 22 – Maenorau.

Yn anffodus, ni allwn roi'r canlynol i chi:

 • Manylion sy'n ymwneud â thir neu eiddo digofrestredig.
 • Manylion tir/eiddo yn yr Alban. Mae Cofrestri'r Alban yn cofrestru tir/eiddo yn yr Alban. Cysylltwch â: Edinburgh Customer Service Centre, Erskine House, 68 Queen Street, Edinburgh EH2 4 NF. Neu ewch i wefan Cofrestri'r Alban.
 • Manylion tir/eiddo yng Ngogledd Iwerddon. Mae Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon yn cofrestru tir/eiddo yng Ngogledd Iwerddon. Cysylltwch â: Lincoln Building, 27-45 Great Victoria Street, Belfast BT2 7SL. Neu ewch i wefan Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon.
 • Hen weithredoedd eiddo. Mae'r rhan fwyaf o hen weithredoedd sy'n cael eu cyflwyno i gefnogi cais i gofrestru tir/eiddo am y tro cyntaf yn cael eu dychwelyd i'r unigolyn wnaeth y cais, heblaw'r rhai y cyfeirir atynt yn y gofrestr teitl fel eu bod wedi'u ffeilio.
 • Gwybodaeth hanesyddol, megis oedran eiddo, fodd bynnag gweler 'A allwch chi ddweud wrthyf beth yw oedran fy nhŷ?'.
 • Gwybodaeth hanesyddol am deuluoedd. Mae llawer o wefannau sy'n rhoi cyngor a ffynonellau ar gyfer hanesyddion teulu.
 • Tir/eiddo sydd ar gael i'w brynu.
 • Manylion cyfreithwyr ac asiantau gwerthu tai.
 • Materion sy'n ymwneud â chynllunio ac ailddatblygu.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yng Nghyfarwyddyd Cyhoeddus 1 – Cyfarwyddyd i’r wybodaeth rydym yn ei chadw a sut y gallwch ei chael.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix