logo_w

Cynllun Masnachwr Mewn Gwybodaeth Teg

Mae'r Gofrestrfa Tir yn Masnachwr Gwybodaeth Teg achrededig llawn. Mae hyn yn golygu ein bod yn agored, yn deg ac dryloyw yn ein holl ymwneud â chwsmeriaid.

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI) sy'n gyfrifol am asesu a yw asiantaeth yn haeddu achrediad fel Masnachwr Gwybodaeth Teg ai peidio ac, i sicrhau bod safonau uchel yn cael eu cynnal, mae'n gwneud hyn bob dwy flynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Masnachwr Gwybodaeth Teg a'r rhan mae OPSI yn ei chwarae, ewch i'r wefan: www.legislation.gov.uk

Egwyddorion ac ymarfer Masnachwr Gwybodaeth Teg

Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr

Rwyf i yn bersonol yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn masnachu mewn gwybodaeth yn deg. I ddangos pa mor gadarn yw f'ymrwymiad rwyf wedi gwneud cais i Reolwr Llyfra Ei Mawrhydi am Dystysgrif Masnachwr Teg. Rwy'n gwneud yr holl newidiadau gweinyddol sy'n angenrheidiol i sicrhau fy mod yn gallu cefnogi'r datganiad canlynol â hyder.

Byddaf yn mynnu ein bod yn ymrwymo'n llawn i system o fasnachu'n agored sy'n bodloni telerau Deddf Cystadlu 1998. Fy amcan yw y gallwn mewn egwyddor gwrdd ag anghenion unrhyw un sy'n gwneud cais am drwydded i ailddefnyddio gwybodaeth at unrhyw ddiben. Byddwn yn cyhoeddi unrhyw eithriadau ar ein gwefan.

Mae swyddogaeth masnachu mewn gwybodaeth wedi ei chynnwys yn ein model busnes. Rydym yn gosod prisiau, a dulliau gosod prisiau (er enghraifft cynlluniau breindal), yn unol â rôl masnachu mewn gwybodaeth yn fy model busnes. Byddwn yn eu cyhoeddi ar y wefan ac yn eu dilyn yn gaeth. Caiff unrhyw eithriadau eu disgrifio'n llawn ar y wefan a byddant ar gael i unrhyw un sy'n gymwys i'w cael.

Rwy'n ymrwymedig i leihau'r baich gweinyddol (cymaint ag y bo modd) ar bobl sy'n ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus. Byddaf yn sicrhau ein bod yn defnyddio trefnau ar gyfer masnachu mewn gwybodaeth sy'n debyg i'r rhai a ddefnyddir gan weddill y sector cyhoeddus.

Byddaf yn rhoi gwybod i Reolwr Llyfra EM am unrhyw gwynion a dderbyniaf bod fy sefydliad wedi torri'r ymrwymiad hwn, a byddaf yn eu hymchwilio'n drylwyr. Os bydd Llyfrfa EM yn penderfynu ymchwilio i gŵyn, byddaf yn caniatáu i dîm ymchwilio Llyfrfa EM weld y staff a'r cofnodion perthnasol.

© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix